Stiftet 13. februar 1893.

§1 Foreningens formål er å knytte medlemmer av sjømannsstanden og andre sjøfartsinteresserte sammen, gi dem anledning til å bistå hverandre i råd og dåd, virke for alt som kan tjene sjømannstanden og sjøfartens interesser og hevde standens rettigheter i samfunnet. Foreningen vil arbeide for dette formål ved møter, foredrag, diskusjoner, avishold og lignende. Foreningen er upolitisk.

§2 Som medlemmer av foreningen kan tas opp sjøfartsinteresserte av alle samfunnsklasser i Karmøy og omegn. Alle medlemmer har stemmerett og samme rettigheter.

§3 Innmeldelse i foreningen må være godkjent av styret. Utmeldelse må skje skriftlig til styret innen utgangen av november.

§4 Æresmedlemmer: Paragrafen utgår etter vedtak på årsmøtet 1. februar 2010

§5 Et medlem kan leilighetsvis ta med sjøfartsinteresserte tilreisende i foreningens lokaler. Til møtene kan styret innby ikke-medlemmer når dette anses tjenlig.

§6 Kontingenten fastsettes på årsmøtet. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingenten for 2 år, kan styret betrakte det som utmeldt. Det kan senere ikke tas opp som medlem med mindre det betaler skyldig kontingent.

§7 Foreningen ledes av et valgt styre på 5 medlemmer. I tillegg inngår leder fyrkomite og leder hus og arrangementskomite som fullverdige medlemmer av styret. Styret består av formann, nestformann, sekretær, kasserer og et styremedlem som alle velges på årsmøtet. På årsmøtet velges også revisor. For en 2-års periode velges dessuten: 4 medlemmer til fyrkomite, 2 medlemmer til historielaget, 2 medlemmer til valgkomite og 5 medlemmer til hus og arrangementskomite.

§8 Styremøte kan ikke holdes med mindre 3 medlemmer er til stede. Beslutninger treffes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget.

§9 Styrets plikter er:
– Ta opp nye medlemmer.
– Å forvalte foreningens midler, inventar og eiendom.
– Ved oppslag i foreningens lokaler eller på annen måte å gjøre medlemmer kjent med innkomne forslag.
– Å sammenkalle til møter når det anses nødvendig.
– Å sammenkalle til årsmøte.
– Å utarbeide instruks og reglement for sekretær og kasserer.

§10 Styret er bemyndiget til å gjøre innkjøp for inntil kr. 50.000,- Ved høyere beløp må dette godkjennes på et medlemsmøte. Alle innkjøp inntil kr. 50.000,- behandles og godkjennes av styret.

§11 Årsmøtet, som er foreningens høyeste myndighet, kalles inn hvert år innen utgangen av februar og møtet avholdes i månedene mars/april. Styret gir beretning om foreningens virksomhet, legger fram revidert regnskap og gjør rede for bruk av foreningens midler.

§12 Det kan kalles inn til medlemsmøte på kort varsel, med oppslag i foreningens lokaler. Årsmøtet bekjentgjøres minst 8 dager før avholdelse. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 10 av foreningens medlemmer fordrer det.
Kunngjøringen og varsel som for ordinært årsmøte.

§13 Alle valg og beslutninger skal skje skriftlig og avgjøres med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

§14 Forslag til behandling av foreningens vedtekter, eller eventuelle sammenslutninger med andre beslektede foreninger, må legges fram på et alminnelig møte minst en måned før årsmøtet avholdes og avgjøres av dette. Til forandring kreves alltid minst 2/3 flertall av de møtendes stemmer.

§15 Forslag om foreningens oppløsning skal settes fram på det ordinære årsmøte.
For at beslutningen om oppløsning skal være gyldig, må den vedtas av minst 2/3 av samtlige medlemmer.
Dersom oppløsning vedtas, skal hus, innbo og løsøre, samt alle foreningens midler, tilfalle Skudenes Historielag / Museet Melandsgården, under forutsetning av at foreningens bygg omgjøres til Sjøfartsmuseum.
Skudenes Historielag / Museet i Melandsgården har under ingen omstendigheter anledning til å videreselge, avhende, bytte, permanent flytte ut av huset eller på andre måter redusere samlingen de overtok fra SkudenesSjømannsforening.
Målsettingen er at hus og innbo skal komme sjømannstandens interesser til gode.

Disse vedtekter er vedtatt på årsmøtet den 6. februar 2006.
Tidligere vedtekter utgår.